E-Ticaret Paketleri
Kategoriler
Sepetim

KVKK

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA VE RIZA METNİ

İşbu Aydınlatma Metni, Er-Sa Optik ve Ticaret Limited Şirketi (“Er-Sa Optik San ve Tic. Ltd. Şti.” ya da “Şirket”) olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (‘’KVKK’’) 10. maddesi uyarınca kişisel veri işleme faaliyetlerimiz hakkında tarafınızın bilgilendirmesine ve aydınlatılmasına yönelik beyanlarımızın sunulmasını havidir.

1 - Kişisel Verilerinizin Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, elektronik veya fiziki ortamda toplanmaktadır. İşbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde işlenebilmekte ve paylaşılabilmektedir.

2 - Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

KVKK uyarınca, Sezer Plastik Kalıp Sanayi olarak, veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda açıklanan amaçlar kapsamında; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde işleyebilecek, kaydedebilecek, saklayabilecek, sınıflandırabilecek, güncelleyebilecek ve mevzuatın izin verdiği hallerde ve/veya işlendikleri amaçla sınırlı olarak 3. kişilere açıklayabilecek/aktarabileceğiz.

3 - Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Kişisel verileriniz Kanun’da öngörülen temel ilkeler ışığında, Şirketin işletmesel ve ticari faaliyetlerinin, aynı zamanda iş münasebetlerinin ve insan kaynakları süreçlerinin yürütülebilmesi, ilgili kişilerin taleplerine cevap verilebilmesi, ürünlerin ve hizmetlerin uygun bir şekilde sunulabilmesi, pazarlama ile teknik süreçlerin devamı, Şirketin ticari güvenliğinin sağlanabilmesi için çalışmalarımızın yürütülebilmesi gibi kapsamlarda işlenmekte, işleme faaliyetine istinaden makul süre zarfında güvenli bir şekilde saklanmaktadır. (Bu kapsamda Şirketimiz Sezer Plastik Kalıp Sanayi ilgili mevzuatta ön görülen tüm yükümlülüklere uygun bir şekilde hareket etmektedir.)

4 - Kişisel Verilerinizin Aktarılması

İşlenen kişisel verileriniz; KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında, Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek yine ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirket‘in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ile icrası ve Şirket‘in yine Şirket‘le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilere ait hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini amaçları dahilinde; iş ortaklarımıza, hissedarlarımıza, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, özel kişilere, faaliyetlerimizi yürütebilmek amacıyla destek hizmeti alınan firmalara ve hukuki zorunluluklar ve yasal sınırlamalar çerçevesinde bağımsız denetim şirketlerine aktarılabilecektir.

5 - KVKK’nın 11. Maddesi Gereği İlgili Kişinin Hakları (Veri Sahiplerinin Hakları ve Bu Hakların Öne Sürülmesi)

Veri sahibi kişiler, haklarına ilişkin taleplerini(başvuru dilekçelerini) ilgili veri sahiplerinin kimlik tespitine imkan tanıyacak belgelerle birlikte ıslak imzalı kopyasının elden, noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektupla İkitelli OSB Bedrettin Dalan Bulvarı Aykosan San. Sit. 4'lü B Blok N: 208 Başakşehir/ İSTANBUL adresine iletebilir. Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır. Şirket, talebin niteliğine göre, talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, tarafımızca Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca veri sahibi kişilerin hakları şöyledir:

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
WhatsApp
905075231414